Aangepast op 28 januari 2019

Privacyverklaring

Artikel 1: Welkom Welzijn

Welkom Welzijn is een eenmanszaak, gevestigd te (7101 RV) Winterswijk aan de
Stip 17, en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 73635251.
Welkom Welzijn is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Contact kan opgenomen worden door het sturen van een e-mail naar info@welkomwelzijn.nl.

Artikel 2: Gegevens

Hier vind je een overzicht van de gegevens die worden verwerkt en hoe lang deze gegevens bewaard worden.
a. NAW-gegevens
b. Geboortedatum
c. E-mailadres
d. Telefoonnummers
e. Bankrekeningnummer
f. Offertenummer en factuurnummer
g. Werkgever
h. Bedrijfsnaam
i. KvK-nummer
j. Post- en vestigingsadres
k. BTW-nummer
Hoe komen we aan jouw gegevens?
Welkom Welzijn verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld via gegevens die je aan ons verstrekt via de website, e-mail en/of telefoon. Daarnaast kunnen we gegevens via openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen (Social Media) verkrijgen. Tevens kunnen wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden, zoals een opdrachtgever, in het kader van de dienstverlening.
Hoe lang worden de gegevens bewaard en met welk doel?
Jouw gegevens worden 7 jaar bewaard, met als doel de uitvoering van de overeenkomst, of marketingdoeleinden (zoals het verzenden van de nieuwsbrief). In elke nieuwsbrief die wordt verzonden heb jij de mogelijkheid je uit te schrijven.
In het geval van offertes, facturen en betaalgegevens bewaren we je gegevens vanwege de wettelijke administratieplicht.

Artikel 3: Delen van jouw gegevens met derden

We delen jouw gegevens alleen met derden als dat nodig is voor de afhandeling van bovenstaande doeleinden. In dat geval, kunnen je gegevens gedeeld worden met:
- Boekhouder
- Betaaldiensten
- Telefoondiensten
- Bezorgdiensten
- Hosting van de website
- WordPress
- CRM systeem
- Mailservers
Met alle verwerkers hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.
Delen van jouw gegevens buiten de EER*?
Jouw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen, indien gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.
*De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Artikel 4: Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

Inzage, aanpassingen of verwijderen:
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze gegevens aan te passen, te verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen.
Bezwaar
Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Welkom Welzijn, kun jij bezwaar maken.
Gegevensoverdracht
Mocht jij je gegevens ergens anders onder willen brengen, dan kunnen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
Intrekking
Wanneer Welkom Welzijn gegevens heeft verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die Welkom Welzijn je kan leveren. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.
Klachten
Heb je een klacht over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@welkomwelzijn.nl. Je verzoek wordt zo snel mogelijk behandeld. Wanneer Welkom Welzijn niet aan je verzoek kan voldoen, word je op de hoogte gebracht van de reden van afwijzing van jouw verzoek.

Artikel 5: Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Artikel 6: Online gegevens

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je de website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Social Media
Om het jou zo makkelijk mogelijk te maken, wordt content gedeeld via Social Media. Lees de privacy verklaringen van de betreffende Social Media-kanalen om te weten hoe zij met je privacy omgaan.
- Facebook
- Instagram
- LinkedIn
Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Graag informeren we je daarom over het gegeven dat Welkom Welzijn:
- Google Analytics-cookies gebruikt;
- Een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten;
- Het laatste octet van het IP-adres heeft geanonimiseerd;
- De optie 'gegevens delen' heeft uitgezet;
- Geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Artikel 7: Wijzigingen privacyverklaring

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Wij raden je daarom aan om de meest recente verklaring op de website te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Een vraag of opmerking over de privacyverklaring?