Vastgesteld te Winterswijk op 7 januari 2019

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Welkom Welzijn opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.
1.2 Coachee
De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. De Coachee en de Opdrachtgever kunnen dezelfde zijn, maar dit behoeft niet zo te zijn.
1.3 Welkom Welzijn
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 73635251.
Welkom Welzijn biedt Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden.
1.4 Diensten
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
1.5 Overeenkomst
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Welkom Welzijn tot het verlenen van Diensten door Welkom Welzijn ten behoeve van Opdrachtgever.
1.6 Opdrachtsom
Het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende Overeenkomst of in de door de Opdrachtgever voor akkoord verklaarde offerte of programmavoorstel.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en Overeenkomsten waarbij door Welkom Welzijn in het kader van haar beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Welkom Welzijn derden worden betrokken.
2.3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Welkom Welzijn zijn overeengekomen.
2.4. Eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Welkom Welzijn deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
2.5. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Welkom Welzijn treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 2.6. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
2.7 Welkom Welzijn behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.
2.8 Indien Welkom Welzijn niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Welkom Welzijn in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle door Welkom Welzijn gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Welkom Welzijn is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Welkom Welzijn is bevestigd.
3.2 Alle offertes zijn gebaseerd op de door Welkom Welzijn bij de voorbereidende gesprekken / informatie uitwisseling verstrekte gegevens, waarbij Welkom Welzijn er vanuit gaat dat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens juist zijn. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden.
3.3 Welkom Welzijn kan niet aan haar offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Welkom Welzijn niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever
als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Welkom Welzijn hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Welkom Welzijn een tussen Opdrachtgever en Welkom Welzijn gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
3.7 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Welkom Welzijn uitgebrachte offerte of Overeenkomst laat onverlet dat de Opdrachtgever wordt geacht aan Welkom Welzijn conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Welkom Welzijn een aanvang is gemaakt.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Iedere Overeenkomst leidt voor Welkom Welzijn tot een inspanningsverplichting waarbij Welkom Welzijn gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting, hetgeen wil zeggen dat Welkom Welzijn niet garant staat voor het welslagen van de dienstverlening, noch voor de mate waarin deze bijdraagt aan het door de Opdrachtgever en/of Coachee gestelde doel.
4.2 In alle gevallen waarin Welkom Welzijn dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden. Welkom Welzijn stelt de Opdrachtgever in kennis indien er een derde ingeschakeld wordt.
4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Welkom Welzijn aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Welkom Welzijn worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Welkom Welzijn zijn verstrekt, heeft Welkom Welzijn het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Welkom Welzijn een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Welkom Welzijn op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Welkom Welzijn de Overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
4.5 Wanneer Welkom Welzijn de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Welkom Welzijn aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
4.6 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.7 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd
en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook de oorspronkelijk overeengekomen opdrachtsom worden verhoogd of verlaagd. Welkom Welzijn zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
4.8 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Welkom Welzijn gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Opdrachtgever en deze akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Welkom Welzijn op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op
te zeggen of te annuleren.
4.9 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Welkom Welzijn een verzoek tot
wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
4.10 Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Welkom Welzijn gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Welkom Welzijn daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 5: Verplichtingen Opdrachtgever

5.1 De Opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Welkom Welzijn overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de Opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o Overeenkomst aan Welkom Welzijn verschuldigd.
5.2 Indien een deelnemer / Coachee niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Welkom Welzijn. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan Opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5.3 De Opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Welkom Welzijn nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren.
5.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de Opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande toestemming van Welkom Welzijn.

Artikel 6: Geheimhouding en privacy

6.1 Welkom Welzijn is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Welkom Welzijn draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
6.2 Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen
Welkom Welzijn en Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.
Welkom Welzijn zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
6.3 De persoonlijke gegevens die Welkom Welzijn via de site of email bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Welkom Welzijn houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

7.1 Welkom Welzijn is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking
tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Coachee verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte producten, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot oefenmateriaal, werkboeken, verslaglegging, specifieke modellen, informatie en stappenplannen.
7.2 Opdrachtgever en/of Coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Welkom Welzijn geen gebruik maken van deze producten, waarop Welkom Welzijn rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
7.3 Welkom Welzijn is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Coachees.
7.4 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige
rechten van intellectuele eigendom op de stukken die in 7.1 zijn genoemd bij Welkom Welzijn.

Artikel 8: Opdrachtsom

8.1 Alle door Welkom Welzijn vermelde bedragen zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken
kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij
anders aangegeven.
8.2 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de Opdrachtgever, zal Welkom Welzijn de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan. 8.3 De Opdrachtsom van de dienstverlening van Welkom Welzijn bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Welkom Welzijn gewerkte tijdseenheid.
8.4 Ter keuze van Welkom Welzijn kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
8.5 De Opdrachtsom en de aan de Opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Welkom Welzijn steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
8.6 Welkom Welzijn behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen Opdrachtsom aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 9: Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (zijnde een fatale termijn), op een door Welkom Welzijn aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
9.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Welkom Welzijn over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
9.3 Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Welkom Welzijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
9.4 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9.5 Is Opdrachtgever in verzuim, dan behoudt Welkom Welzijn zich het recht voor
om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren.
9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Welkom Welzijn plaatsvinden.

Artikel 10: Incassokosten

10.1 Indien Welkom Welzijn invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 10% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Welkom Welzijn is tegenover Opdrachtgever en/of Coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Welkom Welzijn niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
11.2 Indien Welkom Welzijn aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Welkom Welzijn beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van €5.000,-.
11.3 Welkom Welzijn is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q. Coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
11.4 Welkom Welzijn zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Welkom Welzijn is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
11.5 Welkom Welzijn is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Coachee geleden schade, van welke aard ook, indien Welkom Welzijn bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Welkom Welzijn duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn. 11.6 De Opdrachtgever vrijwaart Welkom Welzijn tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Welkom Welzijn samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van Welkom Welzijn.
11.7 Indien Opdrachtgever en/of Coachee een eventuele vordering jegens Welkom Welzijn niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.
11.8 Opdrachtgever vrijwaart Welkom Welzijn volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van informatie, modellen, programmatuur en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan Welkom Welzijn door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.
11.9 Is Welkom Welzijn toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de Overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Welkom Welzijn zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Welkom Welzijn zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.
11.10 In geval van overmacht, zal Welkom Welzijn zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.
11.11 In uitzondering op het voorgaande, is Welkom Welzijn aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Welkom Welzijn.

Artikel 12: Annuleringsvoorwaarden

12.1 Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk (dan wel per email) te geschieden. Annulering is pas een feit als Welkom Welzijn de ontvangst van de annulering bevestigd heeft. 12.2 Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en/of coaching in groepsverband en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan eerder dan binnen 5 werkdagen hiervoor is Opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
12.3 Bij annulering door Opdrachtgever van individuele training en/of coaching en aanverwante 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%.
12.4 Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen Diensten van
Welkom Welzijn.
12.5 Welkom Welzijn heeft het recht om -met duidelijke opgave van redenen-
deelname van een Opdrachtgever en/of Coachee te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem/haar betaalde bedrag.
12.6 Indien de Overeenkomst een langlopend traject van meerdere vooraf
overeengekomen sessies betreft, geldt voor wat betreft annulering door Opdrachtgever
vóór aanvang van het traject de hiervoor in art. 12.2 en 12.3 opgenomen annuleringsregeling. Tussentijdse annulering is in beginsel niet mogelijk. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van Welkom Welzijn aanleiding is om anderszins overeen te komen.

Artikel 13: Beëindiging van de Overeenkomst

13.1 Welkom Welzijn is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de
Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
13.2 Zowel Opdrachtgever als Welkom Welzijn kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.
13.3 Welkom Welzijn mag tevens van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Welkom Welzijn houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.
13.4 Indien Welkom Welzijn tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
13.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Welkom Welzijn gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
13.6 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Welkom Welzijn, zal Welkom Welzijn in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Welkom Welzijn extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Welkom Welzijn anders aangeeft.

Artikel 14: Geschillenbeslechting

14.1 Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Welkom Welzijn Is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Indien Welkom Welzijn en Opdrachtgever c.q. Coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
14.3 Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de in de vestigingsplaats van Welkom Welzijn bevoegde rechter bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen. Of doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

Een vraag of opmerking over
de algemene voorwaarden?